31° / 13° Clar

MESURES ORGANISME AUTÒNOM GESTIÓ RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS. DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Sobre adaptació a l’àmbit tributari de l’OAGRTL de les mesures previstes al Reial Decret Llei 8/2020, de mesures urgents extraordinàries.

DIVENDRES 27 MARÇ 2020

ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS
Adaptació a l’OAGRTL del RDL 8 2020

ANUNCI
Sobre adaptació a l’àmbit tributari de l’OAGRTL de les mesures previstes al Reial Decret Llei 8/2020, de mesures urgents extraordinàries.

Primer
S’amplia fins a 30 d’abril de 2020 les actuacions següents en els procediments vigents en data d’avui:
● Terminis de pagament en voluntària de les liquidacions (article 62.2 LGT).
● Terminis de pagament a resultes de la notificació de la providència de constrenyiment (article 62.5LGT).
● Els venciments de fraccionaments i aplaçaments concedits.
● Tràmits d’audiència, presentació de recursos contra les diligències d’embargament, sol·licituds de devolució d’ingressos indeguts, al·legacions en procediments sancionadors, rectificació d’errors materials que no hagin conclòs en data 18 de març de 2020.
● En seu de procediment administratiu de constrenyiment no s’executaran les garanties de cap tipus que afectin als procediments en vigor.

Segon
S’amplia fins a 20 de maig de 2020 les actuacions següents que s’iniciïn a partir de 18 de març de 2020:
● Terminis de pagament en voluntària de les liquidacions (article 62.2 LGT).
● Terminis de pagament a resultes de la notificació de la providència de constrenyiment (article 62.5LGT).
● Els venciments d’aplaçament i fraccionament.
● Els terminis relacionats amb les subhastes ara en tràmit a que es refereix els articles 104.2 i 104 bis del Reglament General de Recaptació.
● Atenció de requeriments, diligències d`embarg, tràmits d’al·legacions o audiència.

Tercer
● El període compres entre el 18 de març i 30 d’abril no computarà als efectes dels terminis establerts en
l’article 66 de la LGT ni tampoc als terminis de caducitat.
● S’acreditarà, fins a 30 d ‘abril de 2020 un sol intent de notificació en les notificacions del recurs de
reposició.

Quart

Queda modificat el calendari de la primera cobrança de 2020, que afectava a l’Impost sobre vehicles de
tracció mecànica i taxes municipals, publicat al BOP núm. 39, de 26 de febrer de 2020. En conseqüència ,es
perllonga fins a 25 de maig de 2020 el cobrament en voluntària de la primera cobrança de 2020.Per tant, no
es procedirà a la càrrega dels rebuts domiciliats que estava previst pel dia 30 de març de 2020.
La nova data de càrrega de rebuts domiciliats es trasllada a 21 de maig de 2020.
Oportunament s’anunciarà l’inici de la segona cobrança.

Cinquè
Es mantenen en vigor les entregues mensuals a compte a favor dels ajuntaments i d’altres ens que tenen
delegada la recaptació ja aprovades a l’inici d’aquest exercici.

Lleida, 19 de març de 2020
El president, Joan Talarn i Gilabert